ivscricscipscips

Свържете се с нас:
+359 (2) 987 76 47
office@aaa-ocenki.com


Ние знаем кое е ценно!


Оценителски методи и подходи

"Една оценка обикновено е по-надеждна, когато са налични повече изходни данни." (МСО 2011, чл. 69)

Извеждането на стойността може да стане посредством прилагане на един или повече оценителски подходи, като ние изготвяме оценки посредством всички световно признати методи и подходи.

Избирането на оценителският подход или комбинация от подходи, които да бъдат приложени в оценката на даден актив / пасив / вземане, зависят от наличните данни и обстоятелствата, свързани с пазара.

По принцип подходите и методите за оценяване са общи за много видове оценки, но оценяването на различни видове активи включва различни източници на данни, отразяващи пазара, в който следва да бъде извършена оценката. Основните международно признати оценителски подходи са:

Пазарен подход - извежда индикативна стойност, като сравнява актива - предмет на оценката с идентични или сходни активи, за които е налична ценова информация. Първата стъпка при този подход е да се разгледат цените по сделки с идентични или аналогични активи, сключени наскоро на пазара. Ако броят на сключените сделки е малък, може да е подходящо да се разгледат цените на идентични или аналогични активи, които се предлагат за продажба, при условие че меродавността на тази информация бъде недвусмислено установена и критично анализирана. Може да се наложи коригиране на ценовата информация, за да се отразят евентуалните разлики между условията на реалната сделка и базата на стойността или възможните допускания приети при извършваната оценка. Може също така да има разлики
между юридическите, икономическите и физическите характеристики на активите по другите сделки и тези на оценявания актив. (МСО 2011, чл. 56 - 57)

Приходен подход - извежда индикативна стойност, като привежда бъдещите парични потоци към единна текуща капиталова стойност. Този подход разглежда прихода, който активът ще генерира през полезния си живот и извежда индикативна стойност чрез процес на капитализация. Капитализацията включва преобразуване на прихода в капиталова сума чрез прилагане на подходяща сконтова ставка. Приходният поток може да произтича от един или няколко договора или от извъндоговорни отношения, например очаквана печалба от използването или държането на актива. Приходният подход може да бъде приложен към пасивите, като се вземат предвид паричните потоци, необходими за обслужване на дадено задължение до неговото погасяване. (МСО 2011, чл. 58 - 61).

Разходен подход - извежда индикативна стойност, използвайки икономическия принцип, че купувач не би платил за даден актив повече от разходите за придобиване на актив с равностойна полезност, независимо дали чрез покупка или изграждане. Този подход се основава на принципа, че при отсъствие на неблагоприятни фактори, свързани с време, неудобства, рискове или други обстоятелства, цената, която купувач на пазара би платил за оценявания актив, няма да е по-висока от разходите за закупуване или изграждане на еквивалентен актив. Поради физическо или морално остаряване, оценяваният актив често е по-малко атрактивен от алтернативния актив, който може да бъде купен или изграден. В такива случаи е необходимо да се внесе корекция в стойността на алтернативния актив в зависимост от изискваната база на стойността. (МСО 2011, чл. 62 - 63)