ivscricscipscips

Свържете се с нас:
+359 (2) 987 76 47
office@aaa-ocenki.com


Ние знаем кое е ценно!


Проучване за най-добро използване на строителен терен

Ние ще Ви помогнем в изготвянето на проект, който да идентифицира оптималната физически и пазарно ориентирана употреба на даден терен. Проучването включва преглед на пазара на задълбочено ниво по отношение на пазарните реалности, настоящото

и бъдещото предлагане, както и тенденции в нивата на търсене и ценообразуване.

Ще Ви предложим кратък списък с потенциални възможности за ползване на недвижимият имоти въз основа на среднопретеглен анализ заедно с разработване на основни допускания, които са в основата на изчисленията на текущите разходи, водещи до индикативни отчети за паричните потоци при всяка потенциална употреба.