ivscricscipscips

Свържете се с нас:
+359 (2) 987 76 47
office@aaa-ocenki.com


Ние знаем кое е ценно!


Нашите услуги Ви помагат да установите реалната стойност на Вашите активи - недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и други.
Ние изготвяме оценки и оценителски доклади в съответствие с изискванията на Международните стандарти за оценяване (МСО, IVS) и RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors).

продължава

Ние извършваме пазарни и финансови проучвания за Вашия проект, които включват проверка на място и оценка, икономическа и демографска среда на пазара, както и независим анализ на пазара на недвижими имоти, което ще включва съществуващите,

продължава

Ние ще Ви помогнем в изготвянето на проект, който да идентифицира оптималната физически и пазарно ориентирана употреба на даден терен. Проучването включва преглед на пазара на задълбочено ниво по отношение на пазарните реалности, настоящото

продължава

"Една оценка обикновено е по-надеждна, когато са налични повече изходни данни." (МСО 2011, чл. 69)

Извеждането на стойността може да стане посредством прилагане на един или повече оценителски подходи, като ние изготвяме оценки посредством всички световно признати методи и подходи.

продължава

Допълнителни услуги

  • Проучване за приложимост (Feasibility Study)

  • Пазарни анализи, проучвания и препоръки

  • Проучване за най-добро използване на строителен терен

  • Количествено-стойностни сметки (КСС)

  • Определяне степен на завършеност

  • Проектен мениджмънт

  • Експертизи за нуждите на съда

Международен опит и партньорство

Някои от нашите доклади са изготвени и сертифицирани с партньорството на водещите международни консултанти.

Ние сме е изпълнявали множество оценки на портфейли и на отделни активи за редица местни и международни инвестиционни фондове. В изготвянето на оценката на някои от тези имотни портфейли, включващи активи в страни от Балканите и ЦИЕ, ние сме работили като част от международен екип от специалисти.

Оценките на тези мултинационални портфейли бяха изпълнени в тясно сътрудничество и взаимодействие с нашите чуждестранни колеги, при стриктно спазване на Международните стандарти на оценяване.

ААА Оценки – Аналитик Апрейзъл Адвайзъри - e дружество, комбиниращо ноу-хау, опита и потенциала на консултанска компания за недвижими имоти ЕЛТА КОНСУЛТ. Синергията се постига в резултат на успешна съвместна работа на двете компании и желанието за предлагане на по-качествена услуга в областта на оценяването.