ivscricscipscips

Свържете се с нас:
+359 (2) 987 76 47
office@aaa-ocenki.com


Ние знаем кое е ценно!


ААА е фирма, специализирана в извършването на експертни оценки на активи - инвестиционни проекти, недвижима собственост и др. Създаването на експертна и достоверна оценка за стойността на активите и приложимостта на инвестиционните намерения на бизнеса са ключови стъпки за постигането на стабилен и последователен растеж в среда на непостоянен икономически климат. Наша цел е създаването на мотивирано мнение, базирано на актуалното пазарно състояние, което ще донесе допълнителна стойност на клиента ни.

При изготвянето на оценителските ни доклади ние сме една от малкото компании в България, използващи ARGUS – единственият международно признат софтуер за оценка на недвижими имоти и активи.

•ARGUS ползва международно призната методология (RICS стандарти, Red Book) за определяне на пазарната стойност за различни типове недвижима собственост;
•Определяне на цената на терена при бъдещи строителни проекти, както и такива в процеса на строителство;
•Определяне на пазарната цена на сгради отдадени под наем по метода на капитализиране на дохода;
•Поради изключителната си всеобхватност, софтуера позволява да се правят много детайлни хипотези и анализи за ползването при множество променящи се икономически във времето показатели
•Кратките финансови доклади, генерирани от софтуера, позволяват за кратко време да бъдат проверени и допусканията на оценителя.
•ARGUS Valuation-Capitalisation поставя стандарта за оценяване на имоти и портфолиа, парични потоци и анализи.
• предоставя необходимите инструменти за изготвяне на традиционни оценки, дисконтирани парични потоци, измерване на постигнатите резултати, анализ на портфолиа и финансови отчети.
• подходящ е за всякакъв вид операции с търговски недвижими имоти.
•дава възможност за въвеждане на всякакъв брой имоти с безкрайно количество наематели и свободни помещения в тях; от сгради с един наемател до комплексни портфолиа.
•проследява записи и отчети за определен период от време, така че те да бъдат измерени от всяка една точка в началото или края на периода, и по този начин да изготвя исторически паричен поток, който изчислява Вътрешната норма на възвращаемост (IRR) за времето на даден период.

Как работим в ААА?

Конкурентни предимства на Аналитик Апрейзъл Адвайзъри

Задълбочено познаваме на пазара на имоти и други активи в България.
Ползваме на процедурите на ISO 9001:2008.
Имаме достъп до всеобхватна CRM (Customer relationship management) база данни с имоти и реализирани транзакции.
Ползваме ARGUS Software - според нуждите на клиента.
Реализирали сме голям брой професионални оценки за множество банки, чужди и местни инвеститори и собственици.
Ние имаме национално покритие.